index.txt 0000644 0000777 0000775 00000017544 12043026156 013152 0 ustar bluethem bluethem  فارسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

فارسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

استاد منصور آلبوغبیش

الف- اشعار و عبارات زیر را به فارسی روان معنی کنید (7 نمره)

1- ایزد ما وسوسه عاشقی = از تو پذیرد نپذیرد نماز  5/.

2- از هر شهری بسیار خواسته بگرفت و بسیار خلق متابع او گشت  5/.

3- منی چون بپیوست با کردگار = شکست اندر آورد و برگشت کار  5/.

4- چون خصم سرکیسه رشوت بگشاید = در وقت شما بند شریعت بگشایید  5/.

5- سهام فکر او متلاشی شود و بر هدف صواب به جمع نیاید 5/.

6- آن که در این ظلم نظر داشتست = سترمن و عدل تو برداشتست 5/.

7- اگر تمکین گفتار نیابم بخواند و غرض به حاصل شود پس رقعتی نبشتم به شرح تمام و پیش شدم ، و امیر آواز داد که چیست؟ 75/.

8- اگر ممدوح طلبی و کار بازار کنی ، مُدبر روی و پلید جامه مباش.  5/.

9- هرکجا رویم اگر چه در خِصب و نعمت باشیم بی دیدار تو از آن تمتّع ولذت نیابیم.  5/.

10- مرا به شد آن زخم و برخاست بیم = تو را بِه نخواهد شد الّا به سیم  5/.

11- شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت = شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود 5/.

12- مُهر از کیسه بردار و  بر زبان نِه مِهر از درم بردار و بر ایمان نِه  75/.

13- طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق = که در این دامگه حادثه چون افتادم  5/.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

 

ب – معنی واژگان مشخص شده را حد معنی کتاب درسی بنویسید . (2 نمره)

1- تا آنچه مأمول اوست مهیّاد دارند     2- دل در سنگ شکنم        3- ضربت بویحیی پذیرفته آید

4- برپَله پیرزنان ره نزن      5- ای غلام ! حُدا کن        6- اسباب ترفیه او چنان فرمود

 

7- مرد که برایستاد نیافت در خود فروگذاشتی                      8- مرا به خانه او سیم بود و حُملان

 

 

 

پ- نگارش (2 نمره)

1-  کلمه ((فوق الذکر)) که این روزها به ویژه در نامه های اداری فراوان به کار می رود نادرست است . به جای آن می توان از چه کلماتی استفاده کرد؟ (دو مورد کافی است)  5/.

2- کدامیک از واژگان زیر صحیح یا غلط است ؟ (صحیح غلط ها را بنویسید) 75/.

شکرگذار  -  قانون گزار  -   نقطه گذار   -   نماز گذار  -   بسمه تعالی

3- صحیح جمله های زیر را بنویسید.  75/.

(( او در انجام وظیفه خود کوتاهی کرد ))

(( کتاب را به وی اهدا نمود ))

(( برخی از پدر و مادرها نیازهای عاطفی فرزندان خود بها نمی دهند ))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

ت- نکته ها  (2 نمره)

1- مثنوی های رزمی و حماسی معمولا در بحر .................. و مثنوی های اخلاقی و عرفانی غالبا در بحر  ...................  سروده می شود.  5/.

2- منتقدی که فقط به ظاهر متن ادبی و زبان و بیان آن اهمیت می دهد اصطلاحاً چه می گویند؟  25/.

3- چهار مقاله ، اسرار التوحید ، نوروزنامه و ترجمه رساله قشیریه از نمونه های خوب چه نثرهایی از انواع نثر زبان فارسی به شمار می روند؟  5/.

 

4- در تحلیل ((کشتی اهل طرب)) نویسنده کوشیده است یک داستان کهن عارفانه را ازدیدگاه انسان امروزی بنگرد ، این کار را چه می نامند؟ 25/.

 

5- تفاوت میان قهرمان افسانه و قهرمان حماسه در چیست ؟ 25/.

6- یکی از مهمترین ابزارهای ادبی برای بیان نکات اخلاقی، عرفانی و مذهبی است ؟ 25/.

الف- نقد ادبی                            ب- بث الشکوی                             ج- تمثیل                         د- تراژدی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

ث- تاریخ ادبیات و سبک شناسی ( 3 نمره)

1- سبکهای مشهور ادب فارسی را بنویسید .  75/.

2- سهل ممتنع را توضیح دهید.  25/.

3- از مفسران،محدثان،صوفیان و شاعر بزرگ ایران در قرن پنجم هـ.ق و قلندرنامه از آثار اوست؟ 25/.

الف- خواجه حافظ                      ب- خواجه عبدالله                   ج- خواجه نصیرالدین                 د- خواجوی کرمانی

4- نام اصلی کتاب قابوس نامه ...................... است ، شامل ............. باب ، در انواع فنون و علوم نثر قابوس نامه نثری است ....................  و  ................ و لغات عربی در آن بسیار اندک است .   5/.

5- شاعران و عارفانی که در احوال و آثار مشایخ آثاری تالیف کرده اند و در نوشته های خود از کشف المحجوب هجویری بهره برده اند معرفی کنید. 25/.

الف- عطار در تذکره الاولیاء – جامی در نفخات الانس                            ب- جامی در نفخات الانس – خواجه عبدالله در مناجات نامه

ج- عطار در تذکره الاولیاء – سیدالدین در کشف الاسرار                         د- عطار در مناجات نامه – جامی در نفخات الانس

6- حافظ ، قرآن را با چند روایت از برداشت ، وی درچه غزل هایی استادی داشته است.  5/.

7- ابوالمعالی نصرالله منشی در چه قرنی و چه کتاب را به فارسی ترجمه کرد.  25/.

الف- قرن پنجم – قابوس نامه                                                               ب- قرن ششم – تذکره الاولیا                  

ج- قرن ششم – کلیله و دمنه                                                                د- قرن سوم – چهار مقاله

8- سعدی در سال های 655 و 656 هـ.ق چه آثاری را تالیف کرده بود؟ 25/.   


 

ج- آرایه های ادبی (صنعت ادبی) (5/2 نمره)

 

- در ابیات زیر مراعات نظیر،جناس و نوع آن ،ایهام ،تلمیح، کنایه ،تشبیه و تضاد را معلوم کنید و برای هریک توضیح لازم را بدهید.

 

1- نیست برلوح دلم جز الف قامت یار = چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. 25/.

2- بر پَله ی پیرزنان ره مزن = شرم بدار از پَله ی پیرزن.  5/.

3- اندر طلب حکم و قضا بر درِ سلطان = مانند عصا مانده شب و روز به پایید.  25/.

4- من ملک بودم و فردوس برین جایم بود = آدم آورد در این دیر خراب آبادام 5/.

5- کهن کند به زمانی همان کجا نو بود = ولو کند به زمانی همان که خُلقان بود   25/.

6- تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق = هر دم آید غمی از نو به مبارک یادم.  5/.

7- در خانه اش باز است . 25/.

نوشته شده در ساعت توسط پشتيبان وب،کاربرخبرگزاری خوزستان چه خبر؟| |
نام استاد : منصور آلبوغبیش  - ساعت امتحان:  8 صبح  -  وقت:   70 دقيقه     

الف- اشعار و عبارات زیر را به فارسی روان معنی کنید (6 نمره):

1- نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز = چه بود منت بگویم قضای یزدان بود. 75/.

2- به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس = به دلش اندر آید زهر سو هراس .  5/.

3- اندر طلب حکم و قضا بر در سلطان = مانند عصا مانده شب و روز به پایید.  75/.

4- از آن دوستدارن برسرند = که خلق بسیار برسر خُورند .  5/.

5- کوکب بخت مرا هیچ منجّم نشناخت = یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم . 5/.

6- ایها الشیخ! دعا کن تا آن جمله را غرق کندتا شومی ایشان از خلق منقطع شود.  5/.

7- اگر ممدوح طلبی و کار بازار کنی، مُدبر روی و پلید جامه باش.  5/.

8- لَولا الدمُّوع و فیضُهُنَّ .  5/.

9- مرد که برایستاد نیافت در خود فروگذاشتی، چه چاکران بیستگانی خوار را خود عادت آن است که چنین کارها را بالا دهندو از عاقبت نیندیشند.  75/.

10- دبیری آن است که مردم را از پایه دون به پایه بلند رساند تا عالم و فقیه و منشی خوانده شود.  5/.

11- تا آنچه مأمول اوست مهیّا دارند.  25/.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

ب- معنی واژگان زیر را بنویسید. (در حد معنی کتاب درسی) (2نمره)

1- دُرّ ثمین (            )      2- حُملان (            )   3- دل در سنگ شکنم (                 )

 4- نوادر مسکته (                     )           5- زوایا و خبایا (                    ) 

6- از قِبَل ضحاک آنجا بود (                     )     7- بپرهیز از سخن غامض (               )

8- از جای بشدم (                        )  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

پ- آرایه های ادبی (صنعت ادبی) (5/2 نمره)

- در ابیات زیر مراعات نظیر،جناس،تلمیح (اشاره)،تشبیه و کنایه را معلوم کنید و برای هریک توضیح لازم را بدهید.

1- نیست برلوح دلم جز الف قامت یار = چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. 5/.

2- بر پَله ی پیرزنان ره مزن = شرم بدار از پَله ی پیرزن.  5/.

3- که را بزرگی و نعمت ز این و آن بودی = مرا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود.  5/.

4- بسا دلا که بسان حریر کرده به شعر = از آن سپس که به کردار سنگ و سندان بود . 5/.

5- عصا بیار که وقت عصا و انبان بود.  5/.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

ت-  تاریخ ادبیات و سبک شناسی (3 نمره)

1- کدام یک از آثار زیر از نمونه های نثر علمی در ادبیات فارسی هستند. 5/.                     

الف - چهارمقاله – نوروز نامه             ب-بیهقی – چهارمقاله     

 ج-بیهقی – نوروز نامه                د-تاریخ بلعمی – نوروز نامه

2- کدامیک از آثار زیر از جهت منابع مهم جغرافیای تاریخی از متون معتبر فارسی است. 25/.

الف- بیهقی                               ب- نوروز نامه                    

 ج- چهارمقاله                       د- سفرنامه

3- "سهل ممتنع" در اصطلاح ادبی که شامل شعر و نثر است توضیح دهید. 5/.

4- کشف المحجوب نوشته کیست؟ 25/.

الف- بیهقی                        ب- ابوعلی جلابی هجویری                

 ج- قشیری                   د- خواجه عبدالله انصاری

5- فرودسی،سعدی و حافظ به ترتیب در چه قرن های زندگی می کردند. 75/.

الف- 8،7،6                                 ب- 8،6،4                             

  ج- 8،7،4                          د- 8،7،5 

6- ترجمه عربی و فارسی سه اصطلاح  "لیریک" – "اپیک" – "دراماتیک" را بنویسید. 75/.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

ث- نکته ها (2 نمره) : 

1- ((یک داستان کهن عارفانه را از دیدگاه انسان امروزی که به آن توجه کند و به اصطلاح،تفسیر خود را از متن بیان کند)) این کار را چه می نامند؟ 25/.

الف- فرمالیسم                          ب- سوررآلیسم                            

ج- ناتورالیسم                           د- هرمنوتیک

2- یکی از مهمترین ابزارهای ادبی برای بیان نکات اخلاقی،عرفانی و مذهبی چه می گویند؟ 25/.

الف- تمثیل                          ب- افسانه                             

 ج- اسطوره                            د- تراژدی

3- منتقدی که فقط متن ادبی و زبان بیان آن اهمیت می دهد اصطلاحاً چه می گویند؟ 25/.

الف- صورت گرا یا پیرو فرمالیسم                        ب- پیرو نظریه ادبی                               

ج- پیرو نظریه روانشناسانه

4- در اسطوره چه نیروهایی نمود عینی می یابند و وارد زندگی انسان ها می شوند؟ 25/.

الف- نیروهای خدایی و آهورایی                         ب- نیروهای شیطانی و آهورایی                   

ج- نیروهای خدایی و شیطانی

5- مسمط از شاهکارهای چه شاعری در ادبیات فارسی است.

الف- منوچهری                         ب- مولوی                          

ج- سعدی                        د- فردوسی

6- کدامیک از افراد زیر در نوشته های استاد توصیف معرفی شده است.

الف- قشیری                              ب- خواجه عبدالله انصاری                      

 ج- بیهقی                          د- هجویری

7- مثنوی های رزمی و حماسی و اخلاقی و عرفانی در چه بحرهایی سروده می شوند.  25/.

8- در چه قالبی از قالب های شعری مصراع اول هر بیت از قید قافیه آزاد است. 25/.

الف- قصیده                      ب- غزل                          ج- قطعه                              د- رباعی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -

ج- نگارش (2 نمره)

1- کلمه "همیاری" که اخیرا جعل شده است و ظاهرا به جای مساعدت عربی بکار می رود می توان از چه کلماتی درست و رسا بهره گرفت؟

(دو مورد کافیست) 5/.

2- اگر در میان کلمات و ترکیبات زیر تشخیص دهید که کلمه ای یا ترکیبی نادرست است صحیح آن را بنویسید. 75/.

ناچاراً  –  شکرگزار  –  ارج گزار  –  نمازگزار  –  سنگ سیاه حجر الاسود  –  سپاس گذار

3- کدامیک از دو جمله زیر درست است. 25/.

الف- برخی از دانشجویان به اوقات فراغت خود بها نمی دهند.              

 ب- برخی از دانشجویان به اوقات فراغت خود اهمیت نمی دهند.

4- کلمه فوق الذکر که این روزها بویژه در نامه های اداری فراوان بکار می رود نادرست است از چه کلماتی باید استفاده کرد؟ (2نمونه کافیست)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -

چ- معرفی کتاب (5/1 نمره) : کتابهایی که در کلاس معرفی شده اند شش کتاب را به اختیار بنوسید.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -

ح- حضور مرتب در کلاس (1 نمره)

نوشته شده در ساعت توسط پشتيبان وب،کاربرخبرگزاری خوزستان چه خبر؟|
     برای دانلود نمونه سوالات اینجا کلیک کنید

حجم : 1.25 MB  -  با فرمت زیپ (rar)


 

    دانلود نمونه سوالات با فرمت jpg (عکــس) کلیک کنید

نوشته شده در ساعت توسط پشتيبان وب،کاربرخبرگزاری خوزستان چه خبر؟|

 تاریخ ادبیات ، شرح حال و آثار شعرا و نویسندگان

 

1- پرویز ناتل خانلری : در تهران متولد شد، تحصیلات عالی را تا دریافت درجه دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران دنبال کرد. در سال 1322 مجله سخن را پایه گذاری کرد از او دفتر شعری به نام "ماه در مرداب" به یادگار مانده است.

 

2- رودکی : در اواسط قرن سوم هجری در ده رودک از روستای سمرقند متولد شد. رودکی از شاعران روزگار سامانیان واز مقربان دربار نصربن احمد سامانی بود، سخن رودکی نمودار درست سبک خراسانی است داستان کلیله و دمنه در 12 هزار بیت سروده بود اما تعداد کمی از ابیات کلیله و دمنه باقی مانده است وی از پیش آهنگان قصیده سرایی است، رباعی بوسیله وی ابداع شده است.

 

3- فردوسی : از شاعران قرن چهارم هـ.ق است. شاهنامه را در شصت هزار بیت با قالب مثنوی در بحر متقارب سروده است. شاهنامه را به مدت سی سال سروده بود.

            بسی رنج بردم در این سال سی                          عجم زنده کردم بدین پارسی

 

4- ابوالفضل محمد بیهقی دبیر فاضل دربار محمود و مسعود غزنوی بود وی پس از کسب معلومات در نیشابور بدیوان رسایل سلطان محمود غزنوی راه یافت و در خدمت ابونصر مُشکان رئیس دیوان رسایل بکار پرداخت لیکن بتهمت حاسدان معزول و محبوس شد.

اثر معروف او در (( تاریخ بیهقی)) است و دیگر (( زینه الکتاب )) در آداب کتابت که اکنون در دست نیست.

 

5- ناصر خسرو شاعر قرن پنجم هـ.ق در قبادیان از نواحی بلخ زاده شد او در چهل سالگی تحولی در اندیشه ی او روی داد ناصر خسرو از سوی خلیفه ی فاطمی مستنصر در مذهب اسماعیلی لقب حجّت خراسان یافت. آثار ناصر خسرو 1- سفرنامه یکی از منابع مهم جغرافیای تاریخی و نیز از متون معتبر فارسی است.
 2- زاد المسافرین 3- وجه دین 4- خوان اخوان 5- دلیل المتحرین 6- روشنایی نامه 7- دیوان اشعار

 

6- نظامی عروضی نویسنده و شاعر قرن ششم هـ.ق ،پس از تحصیلات مقدماتی به خراسان رفت و به دیدار خیام و امیر معزّی نائل شد. کتاب مجمع النوادر (چهار مقاله) را تالیف کرد مطالب این کتاب بیان شرایطی است که طبقات چهارگانه مردم یعنی دبیران،شاعران،منجّمان و طبیبان باید داشته باشد.

 

7- عمر بن ابرهیم مشهور به خیام نیشابوری فیلسوف و ریاضی دان و منجم و شاعر ایرانی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هـ  است. وی در ترتیب رصد ملکشاهی و اصلاح تقویم همکاری  داشت وفات او بین 506 و 530 هـ.ق اتفاق افتاده ، خیام اشعاری بپارسی و تازی و کتابهایی بهر دو زبان دارد از جمله رباعیات او مشهور جهان است. از آثار او در ریاضی "جبر و مقابله" است.

 

8- خواجه عبدالله از مفسران،محدثان،صوفیان و شاعر بزرگ ایران در قرن 5 هـ. از خواجه کتابها و رسالات زیادی برجای مانده است که معروفترین آنها تفسیری است که رشید الدین میبدی آن را شرح کرده و کشف الاسرار نامیده می شود.

آثار فارسی به نثر مسجع خواجه عبدالله عبارتند از : قلندرنامه،محبت نامه و مناجات نامه است.

 

9- قابوس نامه از آثار مهم منثور اواخر قرن پنجم و از مهمترین نمونه های نثر مرسل به شمار می رود نویسنده این کتاب امیر عنصر المعالی کیکاووس قابوس وشمگیر از امرا و شاهزادگان و خاندان زیادی است که در قسمتی از طبرستان و گرگان امارت گونه ای داشته است این کتاب را برای پسرش گیلانشاه می نویسد نام اصلی کتاب ((نصیحت نامه)) است.

کتاب قابوس نامه شامل 44 باب در انواع فنون وعلوم و آیین ها و سنت های مختلف، نثر قابوس نامه نثری است ساده و روان و لغات عربی درآن بسیار اندک است.

 

10- ترجمه رساله قشیریه : رساله ای است به عربی تالیف قشیری در ذکر مبانی تصرف، این رساله در زمانی نزدیک به وفات مولف و دارای دو ترجمه به فارسی شده است :

الف – خواجه امام ابوعلی ابن احمد عثمانی از شاگردان قشیری بپارسی ترجمه کرد و در موزه ی بریتانیا موجود است.

ب- ابو الفتوح عبدالرحمن بن محمد نیشابوری در کتابخانه لا لا اسماعیل ترکیه است.

 

11- کشف المحجوب کتابی است به فارسی ، تألیف ابوعلی جلالی هجویری و آن از مهمترین و قدیمی ترین کتب صوفیه به فارسی است. سبک نثر آن روی هم رفته ساده است ولی مولف نسبت به معاصران خود مفردات و مرکبات عربی بخصوص اصلاحات صوفیانه بکار برده است.

کشف المحجوب مورد استفاده ی کسانی است که در احوال و آثار مشایخ صوفیه تألیف کرده اند قرار گرفته، چنانکه عطار در تذکره الاولیاء و جامی در نفخات الانس از آن بهره برده اند. 

۱۲ - کلیله و دمنه : مجموعه داستانهایی است از زبان حیوانات که در عهد ساسانیان از زبان سنسکریت به پهلوی نقل شده ، عبدالله ابن مقفع آن را از پهلوی بعربی ترجمه کرد . ابوالمعالی نصرالله منشی در قرن ششم هـ.ق در دوره سلطنت بهرامشاه غزنوی این کتاب را از کلیله ابن مقفع به فارسی ترجمه کرد.

 

۱۳- سعدی : شیخ مصلح الدین سعدی ، نویسنده و گوینده بزرگ قرن هفتم هـ.ق اجداد وی عالم دینی بوده اند ، سعدی در شیراز به سبک علم پرداخت و سپس به بغداد شتافت و درمدرسه نظامیه به تحصیل مشغول شد. وی به سفر طولانی پرداخت و در بغداد و شام تا شمال افریقا سیاحت و با طبقات مختلف مردم آمیزش کرد . وی در سال 656 هـ .ق سعدی نامه یا بوستان را بنظم آورد و در سال بعد 656 گلستان را تالیف کرد. علاوه بر اینها قصاید ، غزلیات،قطعات،ترجیع بند،رباعیات،مقالات و قصاید عربی دارد که همه را در کلیات وی جمع کرده اند. سعدی در شیراز درگذشت و آرامگاه او هم در آن جاست.

 

۱۴- حافظ : خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی در قرن هشتم هـ .ق می زیست و در نزد دانشمندان عصر از جمله قوام الدین عبدالله به تحصیل علوم پرداخت و در تفسیر و حکمت و ادبیات عرب دست یافت و قرآن را با چهارده روایت از بر داشت و به همین مناسبت حافظ تخلص کرده استادی حافظ در غزل عارفانه است ودر این باب تاکنون کسی به پایه او نرسیده است. دیوان او شمال غزلیات ، چند قصیده،چند مثنوی،قطعات و رباعیات است ، مدفن خواجه در حافظیه شیراز است.

نوشته شده در ساعت توسط پشتيبان وب،کاربرخبرگزاری خوزستان چه خبر؟|
index2.txt 0000644 0000777 0000775 00000017546 12043026202 013226 0 ustar bluethem bluethem  فارسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

فارسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

استاد منصور آلبوغبیش

<-PostContent->
برچسب‌ها: <-TagName->

ادامه مطلب
نوشته شده در <-PostDate->ساعت <-PostTime-> توسط <-PostAuthor->| |